Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks powołał do zespołu nauk ścisłych jako ekspertów, dwóch naszych kolegów, pracowników Instytutu Matematyki: dr hab. Janusza Morawca i dr hab. Tomasza Połacika.

 

 

Godziny dziekańskie

 

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 25.05.2016 r. od godziny 12:00.

 

Dziekan
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

 

 

Uwaga studenci

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2016 Dziekanat będzie nieczynny.

 

Ponadto prosimy o pilny odbiór decyzji stypendialnych na semestr letni. Są one do odbioru w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w pokoju 218.

 

 

 

Rejestracja na zajęcia

 

Studenci kierunków: Biofizyka, Ekonofizyka, Fizyka, Fizyka medyczna, Fizyka techniczna,
w dniach 18 maja 2016 godz. 17:00 do 25 maja 2016 godz. 23:59,

oraz studenci kierunków: Informatyka, Informatyka stosowana,
w dniach 18 maja 2016 godz. 15:00 do 25 maja 2016 godz. 23:59,

odbędzie się obowiązkowa rejestracja na wszystkie rodzaje zajęć.

 

Rejestracji należy dokonać po zalogowaniu się do serwisu USOSWeb (http://usosweb.us.edu.pl).

 

 

Wyniki konkursów NCN

 

Plik PDF do pobrania

 

 

Uwaga studenci

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 i 19 maja Dziekanat w Chorzowie będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Wybory Dziekana na dzień 17.05.2016

 

Ogłoszenie w związku z wyborami Dziekana.
Więcej informacji w załączniku:

Plik PDF do pobrania

 

 

Uwaga studenci

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.05.2016 Dziekanat w Chorzowie będzie nieczynny.

 

 

Informacja dla Rady Wydziału

 

Do członków Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Serdecznie zapraszam na kolejne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się w dniu 17 maja 2016 o godz. 12:15.
Program prześlę Państwu pod koniec tygodnia.
Ponieważ będzie to przedostatnie posiedzenie, chciałabym na nim przedstawić podsumowanie mijającej kadencji. W załączeniu krótkie przedstawienie niektórych problemów, które postaram się 17 maja poruszyć.


Szanowni Państwo,

Zbliża się koniec mojego urzędowania jako dziekana, na funkcję którą powołana zostałam przez kolegium elektorów w 2012 roku. Na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału przedstawię osiągnięcia i porażki mijającej kadencji.
W tym krótkim liście chciałabym przedstawić Państwu główne tematy jakie poruszone zostaną w tym raporcie:
1. Największym sukcesem mijającej kadencji jest znaczne obniżenie deficytu wydziału. W 2012 roku deficyt zamykał się kwotą 8.8 mln zł (bez wliczania kosztów utrzymania SMCEBI), w 2013 roku deficyt ten, pomimo wzrostu kosztów utrzymania wyniósł 7.7 mln zł, a rok 2015 zamknęliśmy deficytem 4.7 mln zł.
2. Utworzone zostały, cieszące jest bardzo dużym zainteresowaniem studia inżynierskie z Informatyki stosowanej, o unikalnym autorskim programie, tworzonym przez kolegów matematyków i fizyków (główni twórcy to dr hab. Marcin Kostur i dr hab. Michał Baczyński). Obecnie pracujemy nad przygotowaniem trzy semestralnych studiów magisterskich (powinny zostać uruchomione w lutym 2018 roku).
3. Od 2013 roku uruchomione zostały także studia inżynierskie na kierunku Technologia chemiczna.
4. Od 2013/2014 prowadzimy studia II stopnia na kierunku Biofizyka.
Wszystkie te kierunki, jak i nowe specjalności utworzone na kierunku chemia (chemia leków) prowadzone są w całości lub częściowo w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych i naukowych zlokalizowanych w obiektach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych i w Centrum Nauk Stosowanych będących naszą wspaniałą wizytówką.
5. Unowocześniono i zmodernizowano pracownie dydaktyczne i naukowe zlokalizowane w budynkach na kampusie katowickim. Dzięki środkom pozyskanym z projektów unijnych zmodernizowano pracownie fizyczne i komputerowe w Instytucie Fizyki, a z dotacji ministerialnej przeprowadzono remonty pomieszczeń w Instytucie Chemii. Zbudowano też nowoczesną serwerownię.
6. W latach 2012 - 2015 realizowano kierunki zamawiane (dwa projekty na matematyce i jeden projekt na chemii) - koordynatorzy dr hab. K. Horbacz, dr hab. H. Gacki i dr hab. M. Daszykowski. prowadzili je perfekcyjnie, uzyskując wszystkie wymagane wskaźniki, a studenci tych kierunków zdobywali wiedzę nie tylko uczestnicząc w wielu specjalistycznych wykładach, seminariach, szkołach, ale też odbywając staże zawodowe w kraju i zagranicą.
7. Doktoranci w latach 2012 - 2015 byli beneficjentami kilku prowadzonych na wydziale projektów unijnych (TWING, FORSZT, PIN - koordynatorzy: prof. dr hab. J. Gluza, dr hab. M. Kostur, prof. dr hab. J. Szade), w ramach których nie tylko uzyskiwali wysokie stypendia doktoranckie, ale mieli możliwość realizowania części swych badań w zagranicznych ośrodkach naukowych. Z tej formy finansowania skorzystało ponad 70 doktorantów.
8. Od 2015 roku w budżecie wydziału zaplanowano dodatkowo 800 000 zł na stypendia doktoranckie. Oznacza to, że wszyscy doktoranci, którzy złożą stosowne podania mają możliwość uzyskania stypendium tzw. rektorskiego, finansowanego ze środków wydziału (w tym roku akademickim wypłacamy 140 stypendiów, przy 164 słuchaczach). Oprócz stypendium rektorskiego, ci którzy wykazują się bardzo dobrymi wynikami studiów mogą uzyskać stypendium za wyniki w nauce i tzw. projakościowe.
9. W latach 2010 - 2015 nasi studenci (w liczbie ponad 300 osób) skorzystało z możliwości udziału w płatnych stażach i praktykach zawodowych w ramach projektów UPGOW i PAS.
Sprawy naukowe leżą w gestii instytutów i ich Rad Naukowych. W tym miejscu chciałabym tylko poinformować, że środki na tzw. badania statutowe (BS) i dla młodych naukowców (MN) są dzielone na poszczególne instytuty wg przyjętego przez dyrektorów algorytmu, w którym pod uwagę brane są takie składniki jak liczba publikacji (x punkty) i liczba grantów. Dalszy rozdział środków pomiędzy poszczególne grupy badawcze dokonywany jest według zasad przyjętych przez Rady Instytutów i dziekan nie ingeruje w te decyzje.
10. Kategoria wydziału - utrzymanie wysokiej pozycji na liście rankingowej. Atutem jest fakt, że wydział parametryzowany jest w obszarze nauk fizycznych. Z tego tytułu dotacja na utrzymanie potencjału badawczego (BS, MN) w tym roku wyniosła ponad 4.5 mln zł i jest najwyższą w grupie jednostek kategorii A.
11. Pozyskiwanie grantów naukowych - tu prym wiodą naukowcy z Instytutu Fizyki.
W 2015 roku realizowano w Instytucie Fizyki 27 grantów na łączną kwotę 4 537 754 zł, w Instytucie Chemii - 15 projektów na kwotę 2 008 025 zł. Razem więc na badania naukowe uzyskano tylko w roku 2015 środki w wysokości 6 545 779 zł.
Pozyskane koszty pośrednie z działalności naukowej wyniosły ponad 2.3 mln złotych, z których 1.15 mln zł stanowiło przychód wydziału, obniżając nasz deficyt.
To sukcesy. O innych działaniach i niepowodzeniach (też) poinformuję Państwa już na posiedzeniu Rady Wydziału.

 

Dziekan
Alicja Ratuszna

Pełna treść dokumentu - załącznik w formacie PDF do pobrania

 

 

Wybory Dziekana

 

Ogłoszenie w związku z wyborami Dziekana.
Więcej informacji w załączniku:

Plik PDF do pobrania

 

 

Komunikat Rektora

 

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 maja oraz Świętem Konstytucji 3 maja, na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, ustalam 4 maja 2016 (środa) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Z up. Rektora
Prorektor ds. kształcenia i studentów
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

  

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki w zakładzie Teorii Mnogości i Prawdopodobieństwa.

Szczegóły w pliku PDF do pobrania

  

Spotkanie z cyklu "Miliard w patencie"

 

Więcej informacji na stronie: LINK

 

 

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowiska profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki w zakładach:

- Teorii Prawdopodobieństwa
- Informatyki i Matematyki Dyskretnej
- Równań Funkcyjnych
- Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach

Informacje szczegółowe w pliku PDF do pobrania

  

Uwaga studenci

 

Decyzje stypendialne na semestr letni są do odbioru w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (pokój 218). Prosimy o ich pilny odbiór.

 

 

Telefonogram dotyczący 2 maja 2016 roku

 

(Dotyczy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

Uprzejmie informuję, że ustalam dzień 2 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy. Dzień ten należy odpracować w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym, tj. zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu pracy.

Ponadto, uprzejmie proszę Szanownych Państwa Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych o złożenie informacji o odpracowaniu tego dnia przez podległych im pracowników w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych.


Z wyrazami szacunku
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Załącznik - PDF

 

 

Godziny dziekańskie

 

Aby umożliwić pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom-elektorom udział w wyborach Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, ogłaszam godziny dziekańskie od 12:00 do 15:00 w dniu 26 kwietnia 2016 roku.


Dziekan
Alicja Ratuszna

 

 

Konkurs na stanowisko adiunkta/asystenta w Instytucie Chemii
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ogłasza konkurs otwarty na stanowiska adiunkta/asystenta w Instytucie Chemii.


Informacje szczegółowe w plikach PDF do pobrania:

Adiunkt - Zakład Krystalografii

Adiunkt - Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy

Asystent - Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów - MOST

 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów "MOST", koordynowany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, działając od 15 lat, umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób.

Oferta Programu sukcesywnie zwiększa się – obecnie obejmuje już 29 polskich uczelni, a studenci każdego stopnia studiów mogą wybierać spośród kilku tysięcy kierunków i specjalności.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne zarówno na stronie internetowej Programu, jak i profilu MOST na portalu społecznościowym Facebook.

Obecnie – od 15 kwietnia do 15 maja – trwa rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 oraz na cały rok akademicki 2016/2017. Rejestracja do Programu odbywa się elektronicznie – odnośnik znajduje się na stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań można skorzystać z pomocy Uczelnianego Koordynatora Programu MOST lub pracowników Biura UKA.

Strona internetowa
Strona profilu na Facebooku

 

 

 

 

Zbiórka elektrośmieci na rzecz dzieci z dysfunkcją słuchu

 

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski to uczelnia otwarta na współpracę i wspieranie szlachetnych inicjatyw. Dlatego, w odpowiedzi na prośbę Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, nasza uczelnia postanowiła wesprzeć akcję zbiórki elektrośmieci organizowaną przez szkołę.
Zachęcamy całą społeczność akademicką naszego Uniwersytetu do włączenia się w tę akcję. Jeśli posiadają Państwo w swoich zasobach domowych niepotrzebny/zużyty sprzęt elektryczny i/lub elektroniczny, będzie można przekazać go na rzecz organizowanej akcji i złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym UŚ w budynku Rektoratu (pokój 18, parter) u Kierownika Działu - Pana Łukasza Poradowskiego lub w wyznaczonych punktach na wybranych wydziałach katowickiego kampusu (WNS, WMFiCh, WBiOŚ, WP, WF) w dniach 25-27 kwietnia 2016 r. Elektrośmieci do DAG’u w budynku Rektoratu będzie można dostarczać w godzinach od 8.00 do 15.00. Proszę wydziałowe Działy Administracyjno-Gospodarcze o wsparcie tej akcji na poszczególnych wydziałach.
Zebrany sprzęt zostanie przekazany szkole, a ta przekaże go firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów. Za zebrany sprzęt, szkoła otrzyma środki finansowe, które zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczki dla uczniów z dysfunkcją słuchu. Dla nas to niewielki gest i możliwość "ekologicznego" pozbycia się z prywatnych zasobów nieużytecznych elektrośmieci, a dla szkoły szansa na realizację szczytnego celu.

Liczymy na zaangażowanie i wszystkim osobom, które aktywnie włączą się w tę akcję, z góry dziękujemy!

Pamiętajmy - zbiórka dotyczy wyłącznie sprzętu prywatnego!


Z poważaniem
dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny
Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

 

Kandydaci na Dziekana

 

Zapraszamy Państwa na strony internetowe kandydatów ubiegających się o funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2016-2020.


Prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej - strona internetowa dostępna pod adresem: http://kk.us.edu.pl.
Prof. dr hab. Jacek Szade - strona internetowa dostępna pod adresem: www.jacek.szade.us.edu.pl.


 

 

Rejestracja na zajęcia - Chemia i Technologia chemiczna

 

Rejestracja na zajęcia dla kierunków:
- Chemia pierwszego stopnia
- Technologia chemiczna pierwszego stopnia
- Chemia drugiego stopnia

odbędzie się w dniach 20 kwietnia 2016 godz. 17:00 do 6 maja 2016 godz. 23:59

 

 

Rejestracja na zajęcia - Fizyka i Informatyka

 

Rejestracja na zajęcia dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia:
- Biofizyka
- Ekonofizyka
- Fizyka
- Fizyka medyczna
- Fizyka techniczna
- Informatyka
- Informatyka stosowana

odbędzie się w dniach 20 kwietnia 2016 godz. 18:00 do 6 maja 2016 godz. 23:59

 

 

Studia doktoranckie - Vienna Biocenter PhD Programme

 

 

Więcej informacji na stronie projektu: LINK

 

 

Wybory 2016-2020 - ogłoszenie Dziekana Wydziału

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam na debatę programową kandydatów na Dziekana Wydziału na kadencję 2016-2020, która odbędzie się we wtorek, 12 kwietnia 2016 o godz. 14:30 w sali Rady Wydziału (ul. Bankowa 14, sala 227).


Pozdrawiam

Dziekan
Alicja Ratuszna

 

 

Uwaga studenci

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.04.2016 Dziekanat w Chorzowie będzie nieczynny.

 

 

Rejestracja na zajęcia - Matematyka

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY - I TURA
Kierunku matematyka stacjonarna studiów pierwszego i drugiego stopnia

W dniach od 5 kwietnia 2016 r. od godziny 17:00 do 19 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59 odbędzie się I tura rejestracji na wszystkie przedmioty w semestrze letnim 2015/2016 w systemie USOSWeb (usosweb.us.edu.pl).
Rejestracja na przedmioty jest warunkiem przystąpienia do letniej sesji egzaminacyjnej, brak rejestracji na przedmioty automatycznie będzie traktowane jako niezaliczony semestr.

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY - I TURA
Kierunku matematyka niestacjonarna studiów drugiego stopnia

W dniach od 5 kwietnia 2016 r. od godziny 17:00 do 19 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59 odbędzie się I tura rejestracji na wszystkie przedmioty w semestrze letnim 2015/2016 w systemie USOSWeb (usosweb.us.edu.pl).
Rejestracja na przedmioty jest warunkiem przystąpienia do letniej sesji egzaminacyjnej, brak rejestracji na przedmioty automatycznie będzie traktowane jako niezaliczony semestr.

 

 

 

Zaproszenie na otwarcie wystawy "Szlak do wolności"

 

 

 

Stypendia rządu francuskiego

 

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2016 [BGF Pobyt badawczy].

Aplikacje należy wysłać najpóźniej do 16 maja 2016 r.

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

 

 

 

Dziekanat nieczynny

 

W dniu 25.03.2016 (piątek) Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii będzie nieczynny.

 

 

Wesołych Świąt!

 

 

 

Dyżur prodziekana dra hab. Romana Wrzalika odwołany

 

W dniu 21.03.2016 (poniedziałek) dyżur dziekański prodziekana ds. kierunków fizyki oraz informatyki dra hab. Romana Wrzalika w Chorzowie zostaje odwołany.

 

 

XII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

 

Trwają zapisy na XII Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Infovide-Matrix, BULiGL, ARP i wielu innych.

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak pracujemy można przeczytać na stronie http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/jak-pracujemy. W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics (http://www.maths.edu.pl/PrzykladyZeSwiata).

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Odbywają się w okresie lipiec - wrzesień 2016 w Warszawie.

Jeśli nie lubisz się nudzić, wolisz aktywnie spędzać wakacje, chcesz poznać wielu tak ambitnych ludzi jak Ty, zobaczyć na własne oczy, jak łączy się nauka i biznes, zgłoś się już dziś! Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/WY/2016. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl.
Jesteśmy również na Facebooku.

 

 

 

Święto liczby PI

 

 

Wykład gościnny prof. Jose Rizo-Reya

 

W środę 16 marca 2016 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się wykład gościnny prof. Jose Rizo-Reya z University of Texas Southwestern Medical Center. Zapraszamy o godz. 10:00 do auli P/0/03, gdzie prof. Jose Rizo-Rey wygłosi prelekcję na temat „Elucidating the mechanism of neurotransmitter release”.

 

 

 

Debata z kandydatami na funkcję rektora w kadencji 2016–2020

 

Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo Elektorzy,

w nawiązaniu do wniosków Państwa Elektorów oraz przedstawicieli Związków Zawodowych przedłożonych na inauguracyjnym posiedzeniu elektorów 23 lutego br. o zorganizowanie otwartej, ogólnouczelnianej debaty z kandydatami na funkcję rektora w najbliższej kadencji oraz podjętych na nim ustaleń, mam przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na debatę, która odbędzie się 10 marca o godz. 15:00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych.
Debatę poprowadzi prof. dr hab. Czesław Martysz, Przewodniczący Kolegium Elektorów.


Z wyrazami szacunku
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego


 

 

 

Święto liczby Pi - ogłoszenie Dziekana Wydziału

 

W związku z X edycją Święta Liczby Pi ogłaszam dni 14 i 15 marca 2016 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Równocześnie zapraszam pracowników i studentów do uczestnictwa w obchodach.

Dziekan
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

 

 

Konkurs dla młodych naukowców - Lider Fotoniki


Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu Lider Fotoniki.


Lider Fotoniki to innowacyjny w swojej formule konkurs przeznaczony dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni, prowadzących badania z zakresu fotoniki.

 

Więcej informacji w pliku PDF do pobrania

 

 

 

Uwaga studenci

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3.03.2016 Dziekanat w Chorzowie będzie nieczynny

 

 

Komunikat dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

 

Zawieszam zajęcia dydaktyczne w dniu 3 marca 2016, w godzinach 9:30 - 12:00 prowadzone przez młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (adiunkci, starsi wykładowcy, wykładowcy i asystenci), celem umożliwienia im udziału w zebraniu wyborczym, na którym dokonają wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Wydziałowych.

 

Dziekan
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

 

 

Uwaga studenci

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2016 w godzinach 12:00 - 13:30
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii będzie nieczynny

 

 

Informacja dla studentów - kurs zarządzania MBA

 

"I warmly inform you that we are opening a new Master 2 - International Executive MBA next September 2016. This IE MBA unique study programme is tailored for students from various academic and professional backgrounds (engineering, science, law, technology, etc.) who are interested in seeking new opportunities and experiences, to acquire a dual expertise or double qualifications in International Business Management.

As it's a new programme, we would like to promote it in your university. (...)"

Więcej informacji w pliku PDF


 

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja studentów stopnia I, kierunków

CHEMIA i TECHNOLOGIA CHEMICZNA

odbędzie się w dniach 26.02.2016 (piątek) godz. 10:00 do 13.03.2016 (niedziela) godz. 23:59.

 


 

Szanowni Państwo

 

W związku z zamiarem kandydowania prof. dr hab. Alicji Ratusznej w wyborach na rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016-2020, przedstawiamy Państwu program wyborczy, dostępny na stronie:

http://www.ratuszna.us.edu.pl

 

 

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego Instytutu Chemii


Informacje szczegółowe w plikach PDF do pobrania:

Zakład Krystalografii

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy

Zakład Chemii Teoretycznej 

X Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

10 marca 2016 odbędzie się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Instytut Chemii


Więcej informacji:

Stona konkursu: http://konkurs-chemiczny.us.edu.pl/

Dokument do pobrania (.doc)


 

Harmonogram wyborów Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii


Więcej informacji w pliku do pobrania (.pdf)


 

Uwaga studenci!

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów można składać do 30 marca 2016 roku. Dotyczy to tylko studentów studiów II stopnia I i II roku na kierunkach:

 1. Fizyka medyczna
 2. Fizyka techniczna
 3. Chemia (specjalność - chemia budowlana)


Wnioski o stypendia socjalne i specjalne można składać do 10 marca 2016 roku. Dotyczy to tylko studentów, którzy teraz ukończyli I stopień studiów i zapisali się na II stopień studiów na wyżej wymienionych kierunkach.


 

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 studenci pierwszego roku studiów II stopnia zobowiązani są do wyboru zajęć z modułu ogólnouczelnianego

Więcej informacji o kierunkach i modułach do wyboru w plikach do pobrania:
Plik w formacie .docx | Plik w formacie .pdf

 

 

List otwarty do Jego Magnificencji Rektora i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do jednoosobowych organów uczelni.


Szanowni Państwo,

W związku ze stanowiskiem Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawionym w komunikacie nr 7, zamieszczam poniżej stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej z dnia 31 stycznia 2008 r. w tej sprawie zawarte w poniższym komunikacie:

Komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do jednoosobowych organów uczelni publicznych:

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się pytania dotyczące biernego prawa wyborczego kandydatów do jednoosobowych organów uczelni publicznych informuję, że w ocenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego należy przychylić się do stanowiska Fundacji Rektorów Polskich w tej sprawie. Zgodnie z nim bierne prawo wyborcze posiadają:

a) kandydaci z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy w dniu wyborów nie ukończyli 65 lat (zarówno kobiety i mężczyźni) i jednocześnie nie skorzystali uprzednio z prawa przejścia na emeryturę;
b) kandydaci z grona mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego do końca roku akademickiego, w którym ukończą oni 70 rok życia, o ile nie skorzystali oni uprzednio z prawa przejścia na emeryturę.

Z art. 127 ust. 4 wynika, że rektor pełni swoją funkcję przez okres całej kadencji, nawet w przypadku ustania mianowania, co także następuje z końcem roku, w którym ukończył on 70 lat. Regulacja taka zgodnie z ustawą dotyczy jednak jedynie rektora. Osoby wybrane na inne funkcje, w tym prorektora, dziekana, prodziekana lub wybieralnego członka organu kolegialnego, muszą w związku z tym liczyć się z faktem, iż  jeżeli w trakcie kadencji wygaśnie ich mianowanie w następstwie ukończenia przez nich 70 roku życia, ich kadencja może zostać  odpowiednio skrócona." (1)

 

Brzmienie art. 127, pkt 4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, jest następujące:

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę."


Stanowisko Fundacji Rektorów Polskich, do którego przychyliła się Minister w w/w komunikacie, wypracowano podczas seminarium pn. „Dobre praktyki w procedurach wyborczych na uczelniach"(2), na podstawie szeregu analiz prawnych, dotyczących tej kwestii.

Wiodące polskie uczelnie takie jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Handlowa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny i in., uwzględniły w swoich statutach powyższe stanowisko.

Do statutu Uniwersytetu Śląskiego nie wprowadzono natomiast zmian, które dostosowałyby jego zapisy do art. 127 ust. 4, Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z roku 2005(3), a następnie do jej nowelizacji z dn. 5 września 2014 roku(4), która umożliwia także pełniącym funkcje prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy zakończenie misji, do której został wybrany. Wprowadzenie ust. 5 do art. 127 jasno wskazuje kierunek rozwoju prawodawstwa w omawianej kwestii.

Pomimo, iż zapisy te znajdują się w Dziale III "Pracownicy uczelni", Rozdział 2 „Stosunek pracy pracowników uczelni", a więc stanowią o sposobie zatrudniania, nie pozostawiają wątpliwości co do intencji ustawodawcy, którą było wyeliminowanie sytuacji, kiedy osoba prawomocnie wybrana na w/w funkcje nie mogłaby zakończyć swojej czteroletniej misji.

W takim kształcie ustawa determinuje autonomię uczelni w zakresie definicji w statucie przesłanek wygaszania mandatu organów jednoosobowych i kolegialnych tejże.

Wasza Magnificencjo, mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o aktualizację Statutu Uniwersytetu Śląskiego w myśl intencji prawodawcy, stanowiska Ministra oraz Fundacji Rektorów Polskich, której Wasza Magnificencja jest członkiem.

Alicja Ratuszna


1 Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-biernego-prawa-wyborczego-w-wyborach-do-jednoosobowych-organow-uczelni-publicznych_20314,archiwum,1.html

2 Fundacja Rektorów Polskich, STANOWISKO W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW ROZUMIENIA SFORMUŁOWANIA „osiągnięcie wieku emerytalnego" W KONTEKŚCIE BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO W WYBORACH NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH, Warszawa 18 stycznia 2008 r.

3 Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

4 Dz.U. 2014 poz. 1198, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.


 

Zgłoszenia kandydatur do VIII edycji wyróżnień JM Rektora

Z dniem 1 lutego br. rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatur spośród studentów i doktorantów UŚ do VIII edycji wyróżnień JM Rektora. Otrzymują je studenci i doktoranci, którzy wyróżniają się znaczącą aktywnością naukową, społeczną, sportową, kulturalną i artystyczną oraz działalnością służącą propagowaniu życia studenckiego i tworzenia wspólnoty akademickiej.

Regulamin, formularze oraz informacje o konkursie i jego poprzednich edycjach są dostępne na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:
Studenci kierunków: Chemia I stopnia, Technologia chemiczna, Matematyka: pokój 221

Studenci kierunków: Biofizyka, Ekonofizyka, Fizyka, Fizyka techniczna, Fizyka medyczna, Informatyka, Informatyka Stosowana, Chemia II stopnia: pokój 217

Doktoranci: pokój 219

 

Termin składania wniosków: Poniedziałek, 14.03.2016.


 

Rejestracja na zajęcia - III tura

W dniach 9.02.2016 (wtorek) godz. 14:00 do 10.02.2016 (środa) godz. 23:59

odbędzie się dodatkowa rejestracja studentów na kierunkach

INFORMATYKA
INFORMATYKA STOSOWANA
BIOFIZYKA
FIZYKA
FIZYKA TECHNICZNA
EKONOFIZYKA
FIZYKA MEDYCZNA


Więcej informacji na stronie https://usosweb.us.edu.pl


 

PODANIE O PRZEDŁUŻENIE SESJI

Instrukcja w formacie PDF do pobrania tutaj


 

AIESEC Katowice UE – mój sposób na działanie!

Już teraz masz szansę dołączyć do największej studenckiej organizacji na świecie! Organizacja AIESEC, która właśnie przeprowadza rekrutację działa w 126 krajach całego świata, zrzeszając ponad 86 000 studentów.

 

 

Dlaczego warto? Dla rozwoju osobistego, pracy w międzynarodowym środowisku z ludźmi ze wszystkich zakątków świata, zdobycia profesjonalnych kontaktów biznesowych, uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach, a przede wszystkim poznania inspirujących ludzie, zawsze chętnych do działania.

Przekonaj się na własnej skórze, że warto do nas dołączyć. Rekrutacja trwa do 06.02!

Aplikuj na: kato.aiesec.pl/rekrutacja

 

Po więcej szczegółów sprawdź: http://aiesec.com.pl/katowice/ oraz https://www.facebook.com/AIESECKatowiceUE


 

Elektorzy do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
wybrani na posiedzeniu wyborczym pracowników będących nauczycielami akademickimi posiadającymi tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dniu 26 stycznia 2016r.

 1. Chełkowska Grażyna
 2. Dzida Marzena
 3. Horbacz Katarzyna
 4. Kapica Rafał
 5. Koprowski Przemysław
 6. Kozłowska Beata
 7. Kucharski Andrzej
 8. Łuczka Jerzy
 9. Musiał Monika
 10. Musioł Robert
 11. Paluch Marian
 12. Pluta Tadeusz
 13. Sładkowski Jan
 14. Szade Jacek
 15. Wrzalik Roman

więcej...

 

Elektorzy do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
wybrani na posiedzeniu wyborczym niesamodzielnych nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dniu 26 stycznia 2016r.

 1. Dabioch Marzena
 2. Feist Barbara
 3. Górnioczek Maria
 4. Kozik Violetta
 5. Szczerba-Zubek Anna

więcej...

 

List otwarty środowisk akademickich protestujących przeciw fali represji wywieranych na tureckich naukowców

Dwadzieścia organizacji, stowarzyszeń i konferencji rektorów podpisało list otwarty dotyczący sytuacji tureckich naukowców, którzy sygnowali petycję wzywającą do pokoju i krytykującą tureckie operacje wojskowe w południowo-wschodniej Turcji. W odpowiedzi na petycję doszło do zatrzymań przedstawicieli środowiska naukowego. Dochodzenia prowadzone są przeciwko ponad 1000 tureckich naukowców z 89 instytucji szkolnictwa wyższego na podstawie oskarżeń o „szerzenie propagandy terrorystycznej", „podżeganie do nienawiści, przemocy i łamania prawa" oraz „oczernianie instytucji tureckich i Republiki Turcji".

więcej...

 

Podpisanie umowy o współpracy z Université d'Artois we Francji

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Université d'Artois we Francji. Uroczyste podpisanie umowy odbędzie się w poniedziałek 11 stycznia 2016 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

więcej...

 

Informacja dla studentów kierunków:

Biofizyka,Fizyka medyczna i Chemia - specjalność chemia leków

W tym roku, po raz pierwszy na naszej uczelni odbędzie się nabór studentów kierunków biofizyki i biologii na roczne staże w wybranych ośrodkach naukowych w USA. Osoby, które złożą wnioski aplikacyjne i przejdą pomyślnie procedurę konkursową, uzyskają prestiżowe stypendium Fulbrighta na pokrycie kosztów pobytu. Szczegóły znajdują się na stronie programu:

http://www.fulbright.edu.pl/pl/visiting-research-graduate-traineeship-program/


Studentów studiów II stopnia, zainteresowanych wyjazdem i spełniającymi wymagania podane na w/wym. linku, Dziekan Wydziału zaprasza na spotkanie informacyjne, jakie odbędzie się w SMCEBI, w Chorzowie (sala 13, I piętro), w dniu 14 stycznia (czwartek) o godz. 16.00